အေၾကာင္းအရာ: 

တာ၀န္သိ ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ ေက်ပြန္ေအာင္ လုပ္ေပးရမယ္ဆိုတဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္တစ္ခုနဲ႔ လုပ္ေပးတာပါ ကၽြန္မတို႔ တိုင္းျပည္ရဲ ႔ အေနအထားအရ ကြက္လပ္ေတြက အမ်ားၾကီးပဲေလ အဲ့ဒီကြက္လပ္ထဲမွာ ကိုယ္ျဖည့္ႏိုင္တဲ့ အင္အား႐ွိတဲ့ ေနရာေတြကို လိုက္ျဖည့္ရတာေပါ့ သူငယ္ခ်င္းေတြကေတာ့ ေျပာတယ္ ဆိတ္ပါးစပ္ ႏွမ္းပက္တာမ်ိဳးလို႔ ေျပာတယ္  ဒါေပမယ့္လည္းတစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ကိုယ္လုပ္စရာ႐ွိတာေတာ့ လုပ္ေပးရမွာပဲေလ.....