အေၾကာင္းအရာ: 

ကိုယ့္လုပ္ပိုင္ခြင့္ထဲမွာေတာ့ ကိုယ္ရေအာင္ေပါ့ေနာ္ သီအိုရီထဲမွာ ကိုယ့္တစ္ကိုယ္စာကေတာ့ စည္းကမ္းတက်ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ဖို ့အတြက္ဆိုျပီးေပါ့ စဥ္းစားရပါတယ္