အေၾကာင္းအရာ: 

အခုေခတ္မွာေပါ့ေနာ္ ဒီဇိုင္နာျဖစ္ခ်င္တဲ့လူငယ္ေလးေတြ ၀ါသနာပါတဲ့လူငယ္ေလးေတြ တကယ္ပဲၾကိဳးစားျပီးလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ လူငယ္ေလးေတြ႐ွိပါတယ္ အဲ့ဒီလူငယ္ေတြထဲမွာေရာ ၀ါသနာပါတဲ့လူေတြထဲမွာ ဒီဇိုင္နာ ေလာကထဲက လူေတြထဲမွာေတာင္ အမ်ိဳးအစားႏွစ္မ်ိဳး႐ွိပါတယ္