အေၾကာင္းအရာ: 

တစ္မ်ိဳးကေတာ့ ဒီဇိုင္းပညာကို ဒီအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းကို တကယ္ပဲ၀ါသနာပါလို႔ သူတို႔ဘ၀ကို နွစ္ျမွဳပ္ျပီးေတာ့မွ ၾကိဳးစားပန္းစားနဲ႔ ေရကုန္ေရခန္းရတဲ့ေနရာကေန  အပတ္တကုတ္ၾကိဳးစားေလ့လာေနတဲ့ လူေတြနဲ႔