အေၾကာင္းအရာ: 

ေမဘယ္လ္>>"ဒီမွာ မာမီ အဲဒီလယ္စာရင္းငွား မ်ိဳးႏြယ္ကေန ဆင္းသက္လာတဲ႔သူဆီကေန ေက်းဇူးတင္ခံရမယ္႔ အျဖစ္မ်ိဳး ဘယ္ေတာ႔မွအျဖစ္မခံႏိုင္ဘူး"

ေဒၚမဥၹဴရီ>>"ေမဘယ္လ္! ညည္း အမ္းကူအေပၚမွာ အထင္ေသးတဲ႔ စိတ္ေတြကို ညည္းအခုရပ္တန္းက ရပ္လိုက္ေတာ႔ေနာ္"