အေၾကာင္းအရာ: 

ေဒၚျမ! အစ္ကိုနဲ႔အတူတူ မိန္းကေလး တစ္ေယာက္ပါလာေသးတယ္ဆို အဲဒါ ဘယ္သူလဲ? (ေစာကလ်ာ)