အေၾကာင္းအရာ: 

"မာရီ ဒီမွာေနျပီး ေရႊဖူးေလးရဲ႕ဆရာမ လုပ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ျပီ..ေရႊဖူးေလးအတြက္ ဘာေတြလုပ္ေပးရမယ္..ဘယ္ေန႔စဆင္းရမလဲ..ေနာက္ျပီးေတာ႔ မာရီ႔အတြက္ လစာဘယ္ေလာက္ေပးမလဲ သိခ်င္ပါတယ္.." (ေမဘယ္လ္မာရီျမင္႔)