အေၾကာင္းအရာ: 

ေဒၚေဒၚျမ အသံတစ္သံသံၾကားမိေသးလား ( မာရီျမင့္ )