အေၾကာင္းအရာ: 

ဆရာမေလးက ဒီအခ်ိန္စာသင္ရမယ့္အခ်ိန္ ဘယ္ကိုေရာက္ေနတာလဲ (ေဒၚျမသက္ေ၀ )