အေၾကာင္းအရာ: 

ငါ့လို ၾကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္တဲ့ မ်ိဳး႐ိုးကေန ဆင္းသက္လာတဲ့ သူကဒီမွာဘာလုပ္ေနတာလဲ (မာရီျမင္႔)