အေၾကာင္းအရာ: 

အဲ့ဒီလိုလုပ္လိုက္ေတာ့ မင္းအတြက္ဘာရလိုက္လဲ အဲ့ဒီအတြက္ မင္းရလိုက္မွာ မင္းအတြက္အႏၱရယ္ေတြပဲ ( စပ္ခြန္မိုင္း )