အေၾကာင္းအရာ: 

ကိုစိုင္းသာ မမမာရီကို မခြဲႏိုင္လို႔ သြားရမွာ တြန္႔စုတ္တြန္႔စုတ္ ျဖစ္ေနတာမလား..အင္းမမမာရီေတာင္ လာမလည္ေတာင္ၾကာျပီေနာ္ 
စိတ္ပူလိုက္တာ...... (ခမ္းမြန္)