အေၾကာင္းအရာ: 

"ဒီမွာ! ႐ွင္႐ူးေနလား ကၽြန္မ႐ွင့္ကို ျမင္းထက္မစီးေတာ့ပါဘူးဆိုျပီး အဲ့ျမင္းစီး ၀တ္စံုေတာင္ ျပန္ေပးခဲ့ျပီးျပီေလ အဲ့ဒါေတာင္႐ွင္က ေနာက္ထပ္ျမင္းတစ္ေကာင္ေတာင္ ထပ္၀ယ္လာေသးတယ္" (မာရီျမင့္)