အေၾကာင္းအရာ: 

"ခမ္းက ကိုေနဗလကို ၾကိဳဆိုဖို႔အတြက္ ခမ္းတို႔အိမ္ကို အလွဆံုးျပင္ဆင္ရမွာ မမမာရီနဲ႔တင္ပင္မွ ရမွာေပါ့လို႔ ...ဒီအိမ္ၾကီးကို ခမ္းကခုမွေရာက္ဖူးတာ ခမ္းကေၾကာက္လို႔ "(ခမ္း)