အေၾကာင္းအရာ: 

ဆရာမ ကၽႊန္ေတာ္ကိုဘာေျပာစရာ႐ွိလို႔လဲ (စပ္ခြန္မိုင္း)
မာရီက ျမင္းစီးမေတာ္ပါဘူး သင္ေပးရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သင္ေပးပါမယ္ (မာရီျမင့္)