အေၾကာင္းအရာ: 

မမက ခမ္းအတြက္လည္း စဥ္းစားေပးတယ္ေနာ္ မမကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္ (ခမ္းမြန္)