အေၾကာင္းအရာ: 

႐ွင္သိထားရမွာက မာရီျမင့္ဆိုတဲ့ မိန္းမက တစ္ခုခုကို အပိုင္လိုခ်င္ျပီဆိုရင္ မရရေအာင္ယူတတ္တယ္ဆိုတာပဲ (မာရီျမင့္)