အေၾကာင္းအရာ: 

- ေရႊဖူးေလး သိုးေမြးထိုးကၽြမ္းက်င္သြားတဲ့အခါ ေဒၚေဒၚျမ ကို ျခံဳ
ထည္တစ္ထည္ ထိုးေပးရမယ္ေနာ္..ေဆာင္းရာသီလဲေရာက္လာျပီဆ­ိုေတာ့ခ်မ္းလာေတာ့မွာေလ..အခ်မ္းဒဏ္ကိုကာကြ­ယ္ႏိုင္တာေပါ့ ေရႊဖူးေလးရယ္...(ေဒၚေဒၚျမ)