အေၾကာင္းအရာ: 

ဒီအိမ္ၾကီးထဲမွာ ဆရာမကိုအႏၱရာယ္ေပးမယ့္သူေတြ ႐ွိတယ္ ဆရာမ ဂ႐ုစိုက္ပါေနာ္ (နန္းေရႊဖူး)