အေၾကာင္းအရာ: 

ကၽြန္ေတာ္က လူတစ္ေယာက္ကို လြယ္လြယ္နဲ႔ မခ်စ္တတ္သလို ခ်စ္မိျပီဆိုရင္လည္း လြယ္လြယ္နဲ႔ မေမ့တတ္ပါဘူး (ေနဗလ)