အေၾကာင္းအရာ: 

သက္မာနင္ငါ့ကိုဘာၾကည့္တာလဲ နင့္အၾကည့္ေတြကို ငါသိတယ္ (ေစာကလ်ာ)