အေၾကာင္းအရာ: 

သူေဌးကေတာ္ၾကီးက ေ႐ႊဖူးေလးကို ဘယ္ေခၚသြားသလဲဆိုတာ အစ္ကို႔ရဲ ႔ အရမ္းေတာ္တဲ့ ဆရာမကို ေမးၾကည့္ေပါ့ (ေစာကလ်ာ)