အေၾကာင္းအရာ: 

႐ွင့္မွာ ဖုံုးကြယ္စရာအေၾကာင္းမ႐ွိဘဲ ႐ွင္ဘာလို႔ပလိပ္ကိုမတိုင္ရဲတာလဲ (မာရီျမင့္)