အေၾကာင္းအရာ: 

မဟုတ္ဘူး မဟုတ္ဘူး!!!! ဒီေကာင္ကိုငါပစ္လိုက္တာလား (စပ္ခြန္မိုင္း)