အေၾကာင္းအရာ: 

အေမ ကၽြန္ေတာ္ရန္ကုန္သြားမယ္ ဆရာမ မာရီျမင့္ကိုရန္မျပဳရဘူးေနာ္ (စပ္ခြန္မိုင္း)