အေၾကာင္းအရာ: 

ကို စကၠ နန္းကုိ ရက္ရက္စက္စက္သတ္ခဲ့တဲ့ေကာင္ကို ျပန္လက္စားေခ်ေပးပါမယ့္
(စကၠ)