အေၾကာင္းအရာ: 

ကိုစိုင္းကလည္း ေ႐ႊဖူးေလးကို စိတ္မပူပါနဲ႔ ခမ္းစီစဥ္ေပးပါ့မယ္ (ခမ္းမြန္)