အေၾကာင္းအရာ: 

ငါသူနဲ႔ဘာမွမပတ္သက္ဘူး သူကငါ့ညီမ ေ႐ႊဖူးေလးရဲ႔ ဆရာမကြ မင္းငါ့ကိုသတ္ခ်င္သတ္ (စပ္ခြန္မိုင္း)