အေၾကာင္းအရာ: 

ကိုစိုင္း ကိုစိုင္းကံေကာင္းပါေစလို႔ ခမ္းဆုေတာင္းေပးတယ္ေနာ္ (ခမ္းမြန္)