အေၾကာင္းအရာ: 

အျပစ္လုပ္ထားတဲ့လူတိုင္းက ကိုယ့္အျပစ္ကို ကိုယ္ျပန္ခံရမွာပဲေလ..(သူေဌးေလး)