အေၾကာင္းအရာ: 

စိတ္ခ်ပါေဒၚေဒၚ ကၽြန္ေတာ္ေမလ္ဘယ္ကို ေသေသခ်ာခ်ာဂရုစိုက္ေပးမယ္လို႔ကတိေပးပါတယ္.­.(ေနဗလ)