အေၾကာင္းအရာ: 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ Fashion လုပ္တာက ကုန္ၾကမ္းပဲေရာင္းတာမဟုတ္ဘူးေလ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဒီဇိုင္းလည္းေရာင္းေနတာ ဒါေပမယ့္ဒီဇိုင္းေပၚမွာတင္  ၀တ္တဲ့ Customer တစ္ေယာက္ကိုေပးတဲ့ Confidence အဲ့ဒီဟာကိုေရာင္းတာ..............