အေၾကာင္းအရာ: 

အကယ္ဒမီ လူမင္း၊ Steven Oo၊ ေက်ာ္သူ၊ မာလာတင္၊ ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္ တိုနဲ႔ေမးျမန္းထားတဲ့ အေကာင္းဆံုးရင္တြင္း စကားမ်ား  (အပိုင္း-၃)