အေၾကာင္းအရာ: 

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ HIV ပိုးကူးစက္ခဲ့ရသူ မ႐ွိဘူးဆိုတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္တစံုတရာနဲ႔ HIV ပိုးကူးစက္ခံထားရတဲ့ သူေတြကအလိုလိုေနရင္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္းထဲမွာ ပုန္းလွ်ိဳးကြယ္လွ်ိဳးေနရသလို ျဖစ္ေနတာေပါ့