အေၾကာင္းအရာ: 

Style Secret အစီအစဥ္ရဲ႔ ေနာက္ဆံုး Final ပြဲကို တက္ေရာက္လာတဲ့ ဇကာတင္ ႏွစ္ဦးျဖစ္တဲ့ သွ်တရႏွင့္ ဦး တို႔ကို ဖိတ္ေခၚထားပါတယ္..