အေၾကာင္းအရာ: 

ကိုေက်ာ္သူကလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ ႔ျမင္ဆရာထဲမွာ ပါတာပဲ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အစ္ကိုတို႔ထက္ႏွစ္နွစ္ေစာျပီး  သ႐ုပ္ေဆာင္ျဖစ္ခဲ့တာ