အေၾကာင္းအရာ: 

ျပီးေတာ့ လြယ္အိတ္ေလးေဘးတစ္ေစာင္းလြယ္ျပီး လြယ္အိတ္ေလးထံုးခဲ့တာက သူ႔ရဲ႔ Signature ေပါ့