အေၾကာင္းအရာ: 

ဆရာဟာ ႐ွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း တကယ္ေတာက်တဲ့ ႐ြာေလးတစ္႐ြာကေမြးဖြားလာတာပါ စာမတတ္ေပမတတ္ ျမန္မာလိုလည္းမတတ္တဲ့ ႐ွမ္းတိုင္းရင္းသားစစ္စစ္ကေန ေမြးဖြားလာတာပါ