အေၾကာင္းအရာ: 

-ဆရာကေတာ့ မူတစ္ခုေတာ့ဆရာအေနနဲ ့က်င့္သံုးခဲ့ပါတယ္..ဆရာသားသမီးေတြကိုလည္းဆရာတို႕ကေငြေၾကးအေမြေပးတာထက္ ပညာအေမြေပးတာဟာဆရာပိုျပီးေတာ့ဂုဏ္ယူူပါတယ္..စိတ္လည္းပိုခ်ပါတယ္.