အေၾကာင္းအရာ: 

-ဆရာတို႔ျမန္မာျပည္မွာ ေျမၾကီးကမရွားဘူး ဘာျဖစ္လို႕ကမၻာ့ေျမၾကီးကေစ်းၾကီးတာလဲ..