အေၾကာင္းအရာ: 

ဒီစကားမ်ိဳးကိုသာ မာရီျမင့္ကိုသြားေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ မာရီျမင့္အရမ္းေပ်ာ္ေနမွာ (စပ္ခြန္မိုင္း)