အေၾကာင္းအရာ: 

-ေရႊဖူး ေလးသနားပါတယ္ေနာ္.ငယ္ငယ္တည္းကေနအခုခ်ိန္ထိေနမေကာင္းျဖစ္ေနတုန္းေနာ္..(ေစာကလ်ာ)