အေၾကာင္းအရာ: 

-အစ္ကို ဆရာမ မာရီျမင့္ ႏွင့္ ကိုေနဗလ တို႔ရန္ကုန္အတူတူထြက္သြားတာသိျပီးျပီလားဟင္  (ေစာကလ်ာ)