အေၾကာင္းအရာ: 

ရပါတယ္ ကိုေနဗလ ဆန္ျပဳတ္ေလာက္ကေတာ႔ ခမ္း ကိုယ္႔ဘာကိုယ္ ေသာက္ႏိုင္ပါတယ္..(ခမ္းမြန္)