အေၾကာင္းအရာ: 

-နန္းၾကာကေလအခုနယ္ျပန္မလို႔ အေဖက်န္းမာေရးအေျခအေနကသိပ္မေကာင္းဘူးေလ (နန္းၾကာ)