အေၾကာင္းအရာ: 

-ကၽြန္ေတာ္မရွိတဲ့အခ်ိန္အေတာအတြင္းမွာ ေရႊဖူးေလး ကိုဒီထက္မက ပိုျပီးေတာ့ေစာင့္ၾကည့္ေပးပါ..ျပီးေတာ့ေရႊဖူးေလးကိုတစ္ေယာက္တည္းပစ္မထားပါနဲ ့ကၽြန္ေတာ္စိတ္ခ်မယ္ေနာ္ ေဒၚေဒၚျမ (သူေဌးေလး)