အေၾကာင္းအရာ: 

ဒါဆို ဦးေလးက ေရႊဖူးေလးရဲ႕ အေဖေပါ႔ ဟုတ္လား...(သူေဌးေလး)