အေၾကာင္းအရာ: 

ေဒၚေဒၚေရႊႏုရင္က ဘာျဖစ္သြားတာလဲဟင္! စံအိမ္ေတာ္ၾကီးမွာ ဘာေတြျဖစ္ပ်က္ခဲ႔ၾကတာလဲ (မာရီျမင္႔)