အေၾကာင္းအရာ: 

နန္းၾကာကေလ အခုမွဒီအိမ္ကို ေရာက္ခါစ႐ွိေသးတာ အခုလိုၾကံဳရမယ္လို႔ မထင္ထားဘူး (နန္းၾကာ)