အေၾကာင္းအရာ: 

စိတ္ပိုင္းျဖတ္လိုက္ပါေတာ့ ညီမေလးရယ္ သူတို႔ေတြနဲ႔ ကိုယ္ေတြနဲ႔က တစ္ကမၻာစီပါ (စိုင္းဇံ)